LV
Вернуться на главную
Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība

 Rīgas vispārizglītojošās privātās vidusskolas “Evrika” izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas Noteikumi reglamentē vienotu mācību sasniegumu vērtēšanu, veicinot izglītojamo, viņu vecāku un pedagogu sadarbību, motivējot izglītojamo dzīvei nepieciešamu zināšanu un prasmju apguvei, mācību sasniegumu pilnveidei, sekmējot līdzatbildību par mācību rezultātiem.

2.     Izglītojamo sasniegumu vērtēšanas kārtība precizē un konkretizē valsts pamatizglītības un valsts vispārējās vidējās izglītības standarta sadaļas par vērtēšanu Rīgas vispārizglītojošā privātā vidusskolā “Evrika”.
3.     Vērtēšanas kārtība nosaka minimālās prasības, kas jāievēro visiem pedagogiem, kuri veic izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanu Rīgas vispārizglītojošā privātā vidusskolā “Evrika”.
4.     Par izglītojamo un vecāku iepazīstināšanu ar vērtēšanas kārtību ir klases audzinātāji un priekšmeta skolotāji. Vērtēšanas kartības ievērošanu izglītības iestādē uzrauga direktors un vice-direktors.
 
Lasīt tālāk.


X

.:Напишите нам письмо:.

* Обязательные поля..

* Текст сообщения.
Введите текст с картинки :
X

.:Подписка:.

* Обязательные поля.

Введите текст с картинки :

Подписка дает возможность автоматически получать обновления разделов «БИБЛИОТЕКА» и «ЛЕКТОРИЙ».