LV
Вернуться на главную
Кришьянису Баронсу – 180! Фотогалерея праздничных мероприятий

             Valsts valodas nedēļas ietvaros 20.novembrī skolā notika svētku koncerts "K.Baronam Dainu tēvam - 180". Koncertā skanēja latviešu tautas dziesmas 1.- 12.klašu skolēnu izpildījumā. 1.- 4. klašu grupā koncertā, kuru vadīja un sagatavoja skolotāja T.Pečerena, skanēja latviešu iemīļotas tautas dziesmas, bērni gāja rotaļās un dejoja latviešu tautas dejas. Labākā šajā klašu grupā bija 3.a klase. Sekoja 2.koncerta daļa skolotājas V.Indānes - Pudules vadībā. K. Barona piemiņas koncertā piedalījās 6.,8.a,8.b,12. klases. Izskanēja trīs latviešu orģināldziesmas, tika rādītas skolēnu prezentācijas un 12.klase izpildīja A.Mielava "Ai jel manu vieglu prātu". Uzvarēja 12. klase. Svētku koncerta noslēguma daļu vadīja skolotāja I.Samīte. Sākumā skolotāja rādīja un stāstīja par savu prezentāciju "K.Baronam 180", bet skolēni, godinot latviešu dižgaru, aizdedzināja viņam par godu sveces. Ar latviešu tautas dziesmās apdziedātajām vērtībām, ar latviešu dvēseliskumu I.Samīte iepazīstināja klātesošos uzskatāmi, demonstrējot prezentāciju "Latvija".Koncertu bagātināja 5.,7.,9.,10.11.klašu skolēnu dziedātās latviešu tautas dziesmas, pirms kurām bija sniegta informācija par dziesmu rašanos. 9.klasei, kurā bija skaitliski maz izpildītāju palīdzēja dziedāt klases audzinātāja Marina Zemeļ un latviešu valodas skolotāja Inta Samīte. Tas bija fantastisks mirklis gan izpildītājiem, gan klātesošajiem! Šajā koncerta daļā uzvarēja 5.klase. Paldies, par atsaucību skolēniem un skolotājiem!

             20 ноября в рамках недели государственного языка в школе прошел праздничный концерт "Кр. Барону отцу Дайн - 180". На концерте прозвучали латышские народные песни в исполнении 1-12 классов. На концерте 1-4 классов, который подготовила и провела учительница Т. Печерена, звучали излюбленные латышские народные песни, дети водили хороводы и танцевали латышские народные танцы. Лучшим средь 1 - 4 классов была 3а класс. Вторая часть концерта проходила под руководством учительницы В. Индане-Пудуле. На памятном концерте Кр.Барону участие принимали 6,8,а,8b,12 классы. Прозвучали три латышские песни в обработке латышских композиторов, учащиеся показывали презентации и 12 класс исполнил песню А. Миелавса "Ai, jel manu vieglu prātu". Победил 12 класс. Заключительную часть концерта провела учительница И.Самите. В начале концерта учительница показала свою презентацию "Кр. Барону 180", а ученики в память выдающегося латышского культурного деятеля зажгли свечи. С воспетыми в народных песнях ценностями и латышской духовностью познакомила И.Самите присутствующих, демонстрируя презентацию "Латвия". Концерт украсили петые 5,7,9,10,11 классами латышские народные песни, перед которыми ознакомили с историей их создания. Количественно малому 9 классу петь помогали классный наставник Марина Земель и учительница латышского языка Инта Самите. Это был фантастический момент, как для исполнителей, так для присутствующих! На концерте победил 5 класс. Спасибо за участие ученикам и за отзывчивость учителям!

 

            Фотогалерея мероприятий здесь.


X

.:Напишите нам письмо:.

* Обязательные поля..

* Текст сообщения.
Введите текст с картинки :
X

.:Подписка:.

* Обязательные поля.

Введите текст с картинки :

Подписка дает возможность автоматически получать обновления разделов «БИБЛИОТЕКА» и «ЛЕКТОРИЙ».