LV
Вернуться на главную
Положение о самоуправлении учащихся

 SKOLĒNU PAŠPĀRVALDES VEIDOŠANAS UN DARBĪBAS KĀRTĪBA

 
Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 55.panta 6.punktu
un skolas Nolikumu
I. Vispārīgie jautājumi
 
1. Rīgas VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀ PRĪVĀTA vidusskola «Evrika» (turpmāk tekstā - Skolas) skolēnu pašpārvalde (turpmāk tekstā – Skolēnu Parlaments) ir demokrātiska izglītojamo vēlēta institūcija.
 
2.Skolas Parlamenta darba kurators ir direktora vietniece J. Serova.
 
 
II. Pašpārvaldes  ( Skolēnu Parlaments) darbības mērķi un galvenie uzdevumi
 
4.Skolēnu Parlamenta darbības galvenais mērķis ir panākt izglītojamo interešu aizstāvību un to saskaņošanu ar Skolas administrāciju, piedaloties Skolas dzīves pilnveidošanā.
5. Skolēnu Parlamenta  galvenie uzdevumi:
5.1. izzināt izglītojamo intereses, problēmas izglītības iestādē;
5.2. piedāvāt problēmu risinājumus;
5.3. veikt darbības, kas veicinātu izglītojamo interešu aizstāvību un saskaņošanu;
5.4. vadīt izglītojamo sabiedrisko dzīvi skolā;
5.5. sadarboties ar izglītības iestādes administrāciju, pedagogiem, institūcijām izglītības iestādē, pašvaldībā un valstī.
 
III. Pašpārvaldes ( Skolēnu Parlamenta) izveide un vēlēšanas
 
6. Skolēnu Parlamentā  var iesaistīties skolēni no 5. līdz 12. klasei.
7. Skolēnu Parlamentā no katras klases ievēl 1 - 3 skolēnus.
8.Skolēnu Parlamentā  ievēl vispārējās, tiešās un atklātās  vēlēšanās.
9. Skolēnu Parlamentā ievēlētais skolēns beidz savu darbību Pašpārvaldē, pārtraucot mācīties.
10. Ievēlētās  darbības ilgums ir viens mācību gads.
 
 
 IV. Pašpārvaldes  ( Skolēnu Parlamenta) sastāvs un darbības organizācija
 
11. Skolēnu Parlamenta pirmajā sēdē, aizklāti balsojot, tiek ievēlēts Spīkers ( Skolēnu Parlamenta vadītājs) un vicespīkers (vadītāja vietnieks).
12. Skolēnu Parlamenta darbs tiek plānots.
13. Skolēnu Parlamenta sēdes notiek regulāri, bet ne retāk kā vienu (1) reizi mēnesī.
14. Skolēnu Parlamenta sēdes vada Spīkers, viņa prombūtnes laikā - Vicespīkers vai viens no Skolēnu Parlamenta  locekļiem.
15. Skolēnu Parlaments  var īstenot izglītības iestādes administrācijas deleģētās funkcijas, slēdzot sadarbības līgumu ar skolas administrāciju.
 
V. Pašpārvaldes ( Skolēnu Parlamenta) tiesības un pienākumi
 
16. Skolēnu Parlamentam  ir tiesības:
17.1. organizēt savu darbību atbilstoši Skolas nolikumam;
17.2. iesniegt priekšlikumu Skolas administrācijai, Skolas padomei vai pašvaldībai iekšējo normatīvo dokumentu pilnveidei, mācību darba, sabiedriskās dzīves un saimnieciskā darba jautājumos;
17.3. piedalīties Skolas darba plānošanā;
19. Pašpārvaldes pienākums ir publiskot pārskatu, kā arī pēc pieprasījuma sniegt informāciju par Skolas Pašpārvaldes darbu, pieņemtajiem lēmumiem un to izpildi.
 
VI. Noslēguma jautājumi
 
 
   20.Reglaments ir maināms, papildināms vai atceļams atbilstoši izmaiņām normatīvajos dokumentos, kā arī pēc motivētiem skolēnu priekšlikumiem
 
 
Direktors                                                                                                            ( V. Buhvalovs)
 
Direktora vietniece                                                                                           ( J. Serova)
 
                                                                               
 
 
 


X

.:Напишите нам письмо:.

* Обязательные поля..

* Текст сообщения.
Введите текст с картинки :
X

.:Подписка:.

* Обязательные поля.

Введите текст с картинки :

Подписка дает возможность автоматически получать обновления разделов «БИБЛИОТЕКА» и «ЛЕКТОРИЙ».